Kursi un semināri

Projektu vadība

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Mērķis veidot priekšstatu par projekta plānošanas un vadīšanas principiem, projekta darba koordinēšanu, organizēšanu un kontroli, attīstīt prasmes un kompetenci projekta vadīšanā.

 • Ievadnodarbība.
 • Projekta vadīšanas būtība, dzīvescikls un pamatfāzes.
 • Projekta plānošana: pamatprincipi, metodes un etapi.
 • Projekta problēmas analīze.
 • Projekta mērķu un uzdevumu definēšana.
 • Projekta pamatkoncepcijas izstrāde.
 • Projekta detaļkoncepcijas izstrāde.
 • Projekta alternatīvu vērtēšana.
 • Projekta risku analīze.
 • Projekta budžeta veidošana.
 • Projekta izmaksu – ieguvumu analīze.
 • Projekta komandas organizatoriskās formas.
 • Projekta komanda, tās funkcijas, kompetence un atbildība.
 • Projekta darbu plānošana, realizācija un uzraudzība.
 • Projekta komandas darba vadīšana: darba organizācija, lēmumu pieņemšana, konfliktu menedžments, motivēšana un kontrole.
 • Projekta pārbaude un noslēgums.